Osaaja valitsee työpaikkansa – Hyvä työnantaja, miten houkuttelet parhaita osaajia?

 

Parhaat tietotyön ammattilaiset ovat jo pitkään valinneet työnantajan toimialoilla, joilla osaajista on ollut pulaa. Viime vuosina osaajapula on hiipinyt uusille toimialoille ja hyvin monenlaisiin tehtäviin. Sen mukana rekrytointimarkkina on kääntynyt päälaelleen. Osaajat valitsevat työpaikkansa ja kilpailu parhaista työntekijöistä kovenee.

Yritykset kisaavat työntekijöistä työnantajamielikuvalla. Tunnetut ja toimialallaan vakiintuneet työnantajat menestyvät kilpailussa hyvin. Universum Communications toteuttama ”Suomen ihanteellisimmat työnantajat vuonna 2020” osoittaa, että sekä korkeakouluopiskelijoiden että suomalaisten ammattilaisten mielikuvissa ihannetyönantajat ovat tunnettuja, menestyneitä ja pääosin suuria organisaatioita.

Työnantajamielikuvan vaikutus hyvien työntekijöiden rekrytointiin on todellisuutta. Menestyneillä ja tunnetuilla organisaatioilla on kilpailuetu, jota ei saa kurottua nopeasti kiinni. Miten siis pieni, paikallinen tai vaikkapa erikoisella toimialalla toimiva yritys onnistuu rekrytoimaan itselleen osaajia?

 

Työnantaja, tunnista tavoiteltu osaajien kohderyhmä ja puhuttele heitä

Organisaation toiminnan tarkoitus, pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoiminnan ydin rakentavat työnantajamielikuvan perustan, joka houkuttelee tiettyä ammatillista kohderyhmää. Tiedostava työnantaja määrittelee, millaista osaamista se tarvitsee, mutta selvittää myös, mitä sen tarvitsemat osaajat odottavat työnantajalta.

Osaajien odotusten rinnalla on pohdittava, miten työnantaja vastaa näihin odotuksiin. Mitä siis tarjoatte osaajille, joita tavoittelette? Peruspalkan ja pysyvän työpaikan lisäksi on pohdittava kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi työnteon joustavuuteen, työntekijöiden kehittymismahdollisuuksiin ja osaajien mahdollisuuteen kokea tekemänsä työ merkitykselliseksi juuri teidän työyhteisössänne.

Osaajien kohderyhmän puhuttelu on tärkeää muulloinkin kuin rekrytoinnin käynnistyessä. On tunnettava, mitä viestintäkanavaa osaajien kohderyhmä käyttää ja miten heitä puhutellaan. Näkyvyys eri medioissa on suunniteltava ja toteutettava niin, että haluttu kohderyhmä huomioi sen.

 

Hyvä hakijakokemus vahvistaa työnantajamielikuvaa

Hakijakokemuksella on keskeinen merkitys hyvän työnantajamielikuvan rakentumisessa. Tämä on tärkeää huomioida, koska jokainen työnantaja voi aktiivisesti ja omalla toiminnallaan vaikuttaa hakijakokemukseen.

Hakijakokemus rakentuu rekrytointiprosessin aikana. Työpaikkailmoitus tai ehdokkaalle esitetty toimenkuva on hakijakokemuksen ensimmäinen vaihe. Hyvä ilmoitus on selkeä ja houkuttelee juuri oikeita ihmisiä hakuprosessiin.

Työnhakijoiden kohtaamiset rakentavat vahvoja mielikuvia. Tiedusteluihin vastaaminen, haastattelukutsut, EI-vastausten viestintä ja haastattelujen toteuttaminen ovat vaiheita, joissa on toimittava ammattitaitoisesti. Yhtä valittua kohden voi hakuprosessissa olla kymmeniä EI-valittuja hakijoita, joiden hyvä kohtelu kannattaa. He voivat olla organisaatiosi asiakkaita tai seuraavan rekrytoinnin ehdokkaita.

 

Rakenna ammattimainen rekrytointiprosessi

 

”Hyvin hoidetun rekrytoinnin lopputuloksena jokaisen rekrytointiin osallistuneen hakijan mielikuva organisaatiosta on parantunut.”

 

Hyvä rekrytointiprosessi on organisaation sisällä vakinaistettu toimintamalli, joka on määritelty ja kuvattu niin, että siihen osallistuvat henkilöt tunnistavat oman vastuunsa. Hyvä rekrytointiprosessi varmistaa valinnan laatua, poistaa hukkatyötä, säästää kustannuksia ja huomioi työantajamielikuvan rakentamisen.

Hyvä rekrytointiprosessi on työnhakijalle palvelukokonaisuus, johon osallistuva saa hyvän kohtelun lisäksi tietoa tehtävästä ja organisaatiosta. Tämä tarkoittaa avointa viestintää, prosessin nopeutta, ehdokkaiden arvostavaa kohtelua ja päätösten perusteluja. Hyvin hoidetun rekrytoinnin lopputuloksena jokaisen rekrytointiin osallistuneen hakijan mielikuva organisaatiosta on parantunut.

 

Tee rekrytointiprosessista hakijaystävällinen:

 

 

Edistä joustavaa työkulttuuria ja kehitä osaamista

Yksilölliset työnteon mallit ovat nykypäivää ja maine joustavana työnantajana on kilpailuetu. Hyvä työnantaja selvittää osaajakohderyhmän tarpeet ja pyrkii ratkaisemaan, miten yksilöllisiä työnteon malleja voidaan ottaa käyttöön. Joustavuuden kasvaessa työnantajan on tärkeää myös varmistaa, että työhyvinvointi säilyy kaikissa työtehtävissä.

Asiantuntijoiden ja johtajien kohdalla vaikuttaa erityisen paljon myös mielikuva työnantajan tarjoamista kehittymisen mahdollisuuksista. Työnantaja, joka tarjoaa kiinnostavia kasvun mahdollisuuksia ja kehittää henkilöstöään säännöllisesti, rakentaa vetovoimasta työyhteisöä. Parhaimmat ammattilaiset haluavat työyhteisöön, jossa osaaminen kehittyy.

 

 

Tutkimuslähteitä:

 

https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/suomen-ihanteellisimmat-tyonantajat/

 

https://www.manpower.fi/tyonantajat/tyonantajan-tietopankki/tutkimukset/osaajapulatutkimus

Miten toteutan tuloksekkaan rekrytointihaastattelun?

Hyvä rekrytointihaastattelu on kuin yhdistelmä taitavaa neuvottelua ja innostavaa keskustelua. Hyvä haastattelu kuten neuvottelukin edellyttää asiaosaamisen lisäksi hyvää valmistautumista ja kirkasta tavoitetta. Innostava keskustelu edellyttää hyvää vuorovaikutusta ja aitoa kiinnostusta toista henkilöä kohtaan. Lisäksi haastattelijan on huomioitava hyvän työnantajamielikuvan ylläpitäminen.

Haastattelu on keskeinen osa rekrytointiprosessia ja sen päätavoite on tuottaa arvio ehdokkaan osaamisesta ja sopivuudesta tehtävään ja organisaatioon. Miten haastattelija varmistaa edellä mainittujen edellytysten ja tavoitteiden toteuttamisen?

 

Valmistaudu rekrytointihaastatteluun

Haastattelijan on peilattava tehtävässä tarvittavaa osaamista ja tutustuttava etukäteen ehdokkaan antamiin tietoihin, kuten ansioluetteloon ja hakemukseen. Lisäksi on laadittava täytettävän tehtävän näkökulmasta oleelliset haastattelukysymykset, joilla arvioidaan ehdokkaan osaamista, motivaatiota ja sopivuutta tehtävään.

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jossa haastatteluun kutsuttu ehdokas odottaa saavansa tietoa työtehtävän sisällöstä, vastuista ja tehtävään liittyvistä odotuksista sekä rekrytoivasta organisaatiosta. Haastattelijan on siten valmistauduttava keskusteluun, jossa hän itse jakaa riittävän avoimesti tietoa ja vastaa kysymyksiin.

Hyvä valmistautuminen täydentyy hyvällä aikatauluttamisella ja ajan hallinnalla. Haastattelua varten pitää varata aikaa sen mukaan, mikä on tehtävän vaativuustaso. Lisäksi haastattelijan on syytä varata joustonvaraa aikatauluunsa siksi, että haastateltavat ja haastattelutilanteet ovat yksilöllisiä.

 

Varmista hyvän keskustelun ilmapiiri

Haastattelija on vastuussa siitä, että hän saa riittävästi tietoa ehdokkaan osaamisesta, motivaatiosta ja sopivuudesta tehtävään. Parhaiten tämä onnistuu, kun haastattelun tunnelma on keskustelunomaisesti rento, mutta tavoitteen mukaisesti asiassa pysyvä ja asiallinen.

Keskustelun rento tunnelma ei tarkoita mukavuusalueella pysymistä. Haastattelija saa olla vaativa, mutta se pitää tehdä hyvän vuorovaikutuksen sääntöjä kunnioittaen. Hyvä haastattelija kysyy, tarvittaessa haastaa, mutta myös kuuntelee ja antaa tilaa ehdokkaalle osoittaa osaamisensa. Haastattelu ei ole yksipuolinen kuulustelu, vaan haastattelijan pitää tarjota tietoa tehtävästä ja organisaatiosta ja rohkaista ehdokasta kysymään tarvitsemaansa tietoa.

 

Arvioi ehdokkaan osaamista, motivaatiota ja sopivuutta

Rekrytointihaastattelun tärkein tavoite on saada vastaus ehdokkaan osaamisesta, motivaatiosta ja yhteensopivuudesta tehtävään ja organisaatioon.

Varsinkin asiantuntijoiden ja johtotason rekrytoinneissa järjestetään tyypillisesti useita haastatteluja. Tällöin ainakin ensimmäinen haastattelu on hyvä toteuttaa strukturoidulla mallilla, minkä jälkeen vapaamuotoinen haastattelu toimii täydentävänä menetelmänä ja mahdollistaa henkilökohtaisemman neuvottelun.

 

Tee haastattelusta muistiinpanot ja oma arvio ehdokkaasta

Kirjaa muistiinpanoja haastattelun aikana ja täydennä niitä tarvittaessa haastattelun jälkeen. Muistiinpanojen tekeminen voi jäykistää keskustelunomaista tunnelmaa, mutta se kannattaa, koska muistiinpanojen tekeminen vahvistaa arviointisi laatua. Voit jälkikäteen palata muistiinpanoihin ja ne helpottavat ehdokkaiden objektiivista vertailua.

Kun valmistaudut hyvin, laadit haastattelukysymykset huolella ja käytät haastatteluun riittävästi aikaa, on sinulla hyvät edellytykset tehdä objektiivinen arvio henkilön osaamisesta ja sopivuudesta tehtävään. Oma arvio kustakin ehdokkaasta on se perusta, jonka varassa teet valinnan seuraavaan haastatteluvaiheeseen, karsit ehdokkaita rekrytointiprosessista ja teet valintapäätöksen.

 

Haastattelu varmistaa valintapäätöstä ja vahvistaa työnantajamielikuvaa

Jokaiseen rekrytointihaastatteluun sisältyy tulkintojen virhemahdollisuus, jota kokenut haastattelijakaan ei voi täysin eliminoida. Huolellisesti tehty rekrytointihaastattelu on kuitenkin vahva arviointiperuste, jota voit täydentää muilla arviointimenetelmillä ja näin laskea virheellisten tulkintojen mahdollisuutta.

On tavallista, että haastatteluihin on kutsuttu useita ehdokkaita. Ensimmäisten haastattelujen jälkeen karsitaan osa ehdokkaista ja jatketaan neuvotteluja muutaman ehdokkaan kanssa. Jatkoneuvotteluissa voidaan hyödyntää vapaamuotoista haastattelua, joka paremmin mahdollistaa arvion ehdokkaan persoonasta. Haastattelujen yhteydessä voidaan toteuttaa myös työtilannetta simuloivia tehtäviä, joilla arvioidaan ehdokkaan osaamista.

Rekrytointiprosessi tuottaa työantajamielikuvia siihen osallistuville työnhakijoille. Haastattelu on prosessin vaihe, jossa luodaan vahvin työnantajamielikuva. On hyvä muistaa, että haastatteluihin osallistuu useita ehdokkaita, joista vain yksi valitaan tehtävään. Ei-vastauksen saaneet ehdokkaat voivat olla työnantajasi asiakkaita tai potentiaalisia työnhakijoita toiseen tehtävään. Siksi jokaisen työnhakijan ammattimainen ja arvostava kohtelu on tärkeää.